Köpvillkor

1 AVTALSVILLKOR

1.1 Om inte annat skriftligen överenskommits gäller dessa affärsvillkor (“Villkoren”) för alla MuteBox ApS (”MuteBox”)-erbjudanden, försäljningar, uthyrningar, leasingavtal och leveranser av MuteBox produkter (”Produkten”, ”Produkter” eller ”Produkterna”) till kunder.

1.2 I händelse av en avvikelse mellan bestämmelserna i Villkoren och ett skriftligt avtal, som ingåtts mellan MuteBox och en kund, ska det skriftliga avtalet gälla. Kundens köpevillkor som står på beställningar utgör inte en del av avtalets underlag om inte parterna har kommit överens om något annat skriftligen.


2 PRISER

2.1 Priset på produkterna följer MuteBox gällande priser, som framgår på MuteBox webbplats: www.mutebox.se vid den tidpunkt då MuteBox bekräftar kundens beställning, om inte parterna har kommit överens om något annat skriftligen.

2.2 Alla priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive moms såsom angivet i fakturan. Priset inkluderar inte kostnader för montering eller försäkring, om detta inte uttryckligen anges på fakturan.

2.3 Det är kundens ansvar att rapportera och betala alla tillämpliga skatter och avgifter.

2.4 Såvida det har avtalats att handel ska ske i en annan valuta än svenska kronor (SEK), förbehåller sig MuteBox rätten att göra prisändringar till följd av en förändring av växelkurserna från tidpunkten då erbjudandet tillkännagavs och fram till betalningen sker.

3 FÖRSÄLJNINGSMATERIAL

3.1 Information och uppgifter i MuteBox allmänna försäljningsmaterial, inklusive webbplats, ritningar, beskrivningar, tekniska dokument och liknande, kan inte på något sätt tolkas som innehållande några garantier, varken direkt eller indirekt, och är endast bindande i den utsträckning som ett skriftligt avtal hänvisar till sådan information och sådana uppgifter.

4 ERBJUDANDEN OCH ÄNDRINGAR AV ORDRAR

4.1 Om inget annat skriftligen avtalats, kommer erbjudandet att vara till förfogande i 10 dagar från det datum då erbjudandet dateras och tillkännages.

4.2 Efter MuteBox orderbekräftelse kan det inte efter detta datum utföras några ändringar på den aktuella ordern.

5 BETALNING

5.1 Betalningsvillkor är netto åtta dagar efter leverans, observera att vid beställningar över 150 000 SEK debiteras 30% som förskottsbetalning vid beställning.

5.2 Priset för Produkterna enligt punkt 2.1 kan endast avvika till förmån för kunden, inklusive rabatt, om kunden förskottsbetalar 100 % av Produkterna.

5.3 Kunden har inte tillgång till någon återgäldning av inköpspriset om inte MuteBox har godkänt en sådan återgäldning skriftligen.

5.4 Om kundens betalningsförmåga, enligt MuteBox uppfattning, kommer att minskas avsevärt efter erbjudandet från MuteBox, har MuteBox rätt att kräva säkerhet eller deposition av köpesumman som ett villkor för utförande av beställningen.

5.5 MuteBox har rätt att avbryta framtida leveranser till kunden tills dess att dessa till fullo är gjorda genom full betalning av alla återstående belopp.

6 UNDANTAG FRÅN ÄGARSKAP

6.1 Alla sålda produkter förblir MuteBox egendom tills leveransen är betald till fullo i sin helhet.

7 LEVERANS & MONTERING

7.1 Överenskomna leveransbestämmelser tolkas i överensstämmelse med de INCOTERMS som gällde vid tidpunkten då avtalet ingicks.

7.2 Om inte annat skriftligen överenskommits, levereras ex-works (EXW).

7.3 MuteBox förbehåller sig rätten att leverera varan i sin helhet eller devis.

7.4 Frakt till tomtgräns. Tillägg för leverans till ytterområden och icke överbryggade öar. Kontakta oss för mer information.

7.5 Ångerrätt.

7.5.1 I särskilda enskilda fall kan kunden skriftligen erbjudas en ångerrätt på 100 dagar, som gäller från och med levererans av Produkten till kunden. För att kunden ska kunna utnyttja ångerrätten måste detta göras skriftligen till MuteBox inom 14 dagar från leveransdatumet. Vid beställning av flera Produkter gäller ångerrätten endast för 1 st. Vid återköp betalas det, vid tidpunkten, tillämpliga priset för nedmontering. Ångerrätten är helt avskriven för Produkter som har anpassats efter kundens önskemål såsom nätverkskontakter, USB-kontakter med mera.

För att tillämpa ångerrätten får du gärna fylla i vår ångerblankett eller Konsumentverkets ångerblankett som du hittar här.

 

7.6 Vid montering eller flyttning av boxar:
Våningstillägg förväntas om det inte finns någon hiss tillgänglig med minimums mått: 
220 cm hög och 100 cm bred med plats till 6 personer och med en lastkapacitet på 800 kg. Kontakta oss för mer information.

 

8 ANSVAR VID FÖRSENING

8.1 Leverans inom 28 dagar efter den överenskomna leveranstiden anses inte vara en försening.

8.2 MuteBox inte är ansvarig gentemot kunden eller tredje part för indirekta förluster, inklusive förlust vid produktion, förlust av vinst eller annan ekonomisk förlust till följd av försening.

8.3 MuteBox ansvarar inte heller för en försening om inte förseningen beror på försummelse av MuteBox, eller av en tredje part som MuteBox är ansvarig för.

9 ANSVAR FÖR BRISTER

9.1 Vid leverans och innan Produkterna börjar används är kunden skyldig att utföra en vanlig undersökning av de levererade Produkterna.

9.2 Kunden har inte rätt att kräva ersättning för fel om dessa inte åberopas skriftligen till MuteBox, inom 14 dagar från den tidpunkt, då felet upptäcks av kunden eller borde ha upptäckts.

9.3 MuteBox ansvar för fel upphör 36 månader efter det att leveransen har skett.

9.4 MuteBox inte är ansvarig gentemot kunden för indirekta förluster, inklusive förlust vid produktion, förlust av vinst eller annan ekonomisk förlust, på grund av brister i de levererade Produkterna.

9.5 MuteBox har rätt till att åtgärda alla brister, bland annat genom ny leverans inom rimlig tid. Kunden kan inte göra anspråk på ett krav, utan att först ha erbjudit MuteBox att åtgärda felet.

9.6 I händelse av att en lösning eller ersättande leverans efter MuteBox uppfattning är inte möjlig, förbehåller sig MuteBox rätten att ge en proportionell minskning av köpesumman, eller att ta tillbaka defekta Produkter, i utbyte mot en proportionell återbetalning av köpesumman för ett fullständigt och slutligt fastställande av kundens krav.

9.7 MuteBox ansvar för fel gäller inte brister som beror på inget eller otillräckligt underhåll, felaktig tillämpning, reparationer från tredje part, som utförs utan MuteBox skriftliga medgivande eller instruktion, eller i fråga om fall som är omfattade av force majeure.

9.8 Alla reklamationer behandlas i samarbete med MuteBox, och sker på komponentnivå. Vid defekter på en komponent, såsom botten, tak eller dörr, blir endast denna komponent utbytt.

10 ANVÄNDNING OCH ÄNDRING AV LEVERERADE PRODUKTER

10.1 MuteBox är inte skyldig att avhjälpa eller ersätta kunden om felen i de levererade Produkterna beror på kundens felaktiga tillämpning eller annan användning som strider mot MuteBox angivna anvisningar.

10.2 I händelse av att kunden har ändrat Produkterna efter leverans, bland annat genom att måla Produkterna, har MuteBox, oavsett eventuella brister som upptäckts, inte skyldighet att ta tillbaka Produkterna och/eller ersätta en del av köpesumman. Under dessa omständigheter är reparation kundens enda möjlighet för åberopande mot MuteBox.

10.3 Kunden är ansvarig för att säkerställa att Produkten installeras och används i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Kunden ansvarar också för att tillhandahålla alla nödvändiga och lämpliga behörigheter och godkännanden från relevant tredje part och offentlig myndighet för installation eller användning av Produkten.

10.4 Kunden är ansvarig för Produktes korrekta placering. Kunden måste säkerställa att platsen för installationen uppfyller alla relevanta krav och specifikationer för säker drift och belastning. Särskilt måste Kunden säkerställa att den valda placeringen kan bära Produktets vikt. MuteBox avsäger sig allt ansvar för skador och förluster som kan uppstå till följd av Kundens olämpliga placering av Produkten.


11 PRODUKTANSVAR

11.1 MuteBox är ensam ansvarig för produktansvaret, i den mån sådant ansvar beror på påtvingande bestämmelser i produktansvarslagen.

11.2 MuteBox ska även hållas ansvariga för personskada om det kan bevisas att skadan berodde på vårdslöshet eller vårdslöshet från MuteBox, eller en tredje part för vilken MuteBox är ansvarig.

11.3 MuteBox är inte ansvariga gentemot kunden för indirekta förluster, inklusive förlust vid produktion, förlust av vinst eller annan ekonomisk förlust, på grund av brister i de levererade Produkterna.

11.4 Om ett krav på produktansvar påläggs MuteBox gentemot tredje part är kunden skyldig att undanta och gottgöra MuteBox, i den mån ansvaret beror på kundens vårdslöshet, handlande eller försummelse.

11.5 Kunden är skyldig att acceptera samma jurisdiktion och lagval som MuteBox när det gäller rättsliga åtgärder i samband med produktansvar.

11.6 Om en tredje part gör anspråk på produktansvaret mot en av parterna, skall den parten utan ytterligare dröjsmål underrätta den andra parten om detta.

12 FORCE MAJEURE

12.1 Trots det ovanstående som anges är MuteBox inte helt eller delvist ansvariga för förseningar och fallissemang till följd av force majeure-händelse, inklusive epidemier, krig, civil olydnad, strejk, lockout, blockad, exportförbud, beslag, valutarestriktioner, resursbrist, brand, skadegörelse, stöld eller liknande omständigheter som ligger utanför MuteBox kontroll.

12.2 MuteBox kommer att informera kunden om sådana omständigheter så snart som möjligt.

12.3 En part får säga upp avtalet utan ytterligare ansvar när efterlevnaden har omöjliggjorts i mer än 3 månader på grund av force majeure.

13 ANSVARSBEGRÄNSNING

13.1 Trots det ovanstående som anges kan MuteBox ansvar gentemot kunden, för ersättning och kompensation, inte överstiga inköpspriset för den eller de berörda leveranserna/defekta Produkterna.

14 SÄRSKILDA VILLKOR VID UTHYRNING AV MUTEBOX

14.1 Produkten

14.1.1 Bestämmelserna här i punkt 14, tillsammans med villkoren, gäller för uthyrning av Produkterna om inte annat skriftligen har överenskommits.

14.1.2 Äganderätten till produkten tillhör MuteBox och är MuteBox egendom. Kunden har inte rätt att sälja, pantsätta eller på annat sätt avsätta produkten enligt lag.

14.1.3 Typbeteckningar, tillverkningsnummer och liknande för identifiering av produkten får inte avlägsnas.

14.2 Rätt till användning och leverans

14.2.1 Kunden har rätt att använda produkten i sin verksamhet. Produkten får inte tas bort från verksamhetsstället eller användas för andrahandsuthyrning, lånas ut eller lämnas till tredje part. Vid mottagandet av Produkten ska kunden omedelbart undersöka produkten på ett säkert sätt och, efter att ha upptäckt fel eller defekter, skriftligen meddela detta till MuteBox. Produkten måste behandlas och användas enligt MuteBox medföljande instruktioner.

14.2.2 MuteBox levererar produkten till kundens verksamhet genom närmare överenskommelse. Kostnaden för detta ingår i hyran.

14.3 Uppsägning

14.3.1 Hyresavtalet kan sägas upp med 3 månaders varsel fram till slutet av en månad. Hyresavtalet är dock inte förhandlingsbart i 36 månader, således kan inte avtalet sägas upp förrän efter att 36-månadersperioden är förbi.

14.3.2 Vid uppsägningen av hyresavtalet, efter utgången av perioden då uppsägning ej är möjlig, nedmonterar och hämtar MuteBox Produkten efter närmare överenskommelse. Kostnaden för detta ingår i hyran.

14.4 Risk

14.4.1 Kundens ansvar faller över risken för produkten från ingåendet av hyresavtalet fram till den tidpunkt då produkten returneras, på rätt sätt, till MuteBox. Om produkten förstörs måste kunden omedelbart meddela MuteBox detta. Om produkten förstörs på grund av kundens, felaktiga eller ofullständiga användning, ska MuteBox reparera den på kundens bekostnad. Om produkten inte kan repareras upphör hyresavtalet och kunden blir då ersättningsansvarig gentemot MuteBox.

14.5 Returnering

14.5.1 Kunden kan inte utöva retentionsrätt på Produkten.

14.6 Kundens ansvar

14.6.1 Kunden måste underhålla Produkten, enligt den instruktion och vägledning som MuteBox anvisat, på ett sådant sätt att den alltid är i gott och användbart skick och inte uppvisar någon annan försämring, än den som beror på normalt slitage.

14.6.2 När produkten underhålls får produkten inte ändras eller omvandlas på något sätt.

14.6.3 MuteBox ska utföra alla typer av reparationer av Produkten på kundens bekostnad.

14.7 Försummelse

14.7.1 MuteBox kan, utan förvarning, säga upp hyresavtalet och kräva ersättning för sina förluster, inklusive kostnader som har tillkommit MuteBox samt hyran tills att kunden, enligt avtalet, kunde ha sagt upp detta, såvida kunden väsentligt försummar sina skyldigheter enligt hyresavtalet, vilka innefattar att:
i) Kunden försummar sin skyldighet att betala och betalningsförsummelsen inte avhjälps inom 7 dagar efter skriftligt krav härom.
ii) Kunden går i konkurs och konkursboet inte inom åtta dagar, efter mottagandet av inbjudan, ingår hyresavtal och ställer den säkerhet som krävs till förfogande.
(iii) Kunden försummar att underhålla produkten,
iv) Kunden tar bort produkten från sitt verksamhetsställe.
(v) Kunden använder produkten i strid med de föreskrifter och instruktioner som ges till kunden från MuteBox.

15 SÄRSKILT VID LEASING AV MUTEBOX

15.1 MuteBox erbjuder i samarbete med Ikano Bank AB leasing av produkterna. Bestämmelserna i denna klausul 15 tillsammans med Villkoren ska följas vid leasing av produkten, såvida inget annat skriftligt avtalats. I detta sammanhang hänvisas till Ikano Bank AB:s nuvarande villkor och allmänna villkor som gäller före dessa bestämmelser.

15.2 Det är inte tillåtet för kunden att ta bort typbeteckningar, tillverkningsnummer och liknande för att identifiera produkten. Kunden får endast använda produkten i sin verksamhet. Produkten får inte avlägsnas från kundens verksamhetsställe eller uthyras, lånas ut eller lämnas till tredje part. Efter mottagandet av produkten ska kunden omedelbart undersöka produkten på ett ansvarsfullt sätt och i händelse av fel eller ofullständig leverans rapportera skriftligen till MuteBox. Produkten ska behandlas och användas i enlighet med instruktionerna från MuteBox. Kunden ska underhålla produkten i enlighet med reglerna i instruktionerna från MuteBox så att den alltid framstår i gott och användbart skick och inte uppvisar tecken på någon försämring annan än vad som följer av normalt slitage och åldrande.

15.3 Ansökan om kreditbedömning och finansieringserbjudande kan göras via MuteBox webbplats: https://mutebox.se/

15.4 Ångerrätten i enlighet med avsnitt 7.4.1 ovan, gäller inte för leasing.

15.5 Produkten täcks av en garanti under hela leasingperioden.

15.6 Vid leasing ingår leverans och installation av produkten i priset.

 

16 MARKNADSFÖRING
16.1 Om inte kunden specifikt och skriftligt nekar det, har MuteBox rätt att använda kundens namn och varumärke i sin marknadsföring, inklusive på MuteBox webbplats, sociala medier och i nyhetsbrev.


17 VAL AV LAG OCH JURISDIKTION
17.1
Eventuella klagomål skickas: hej@mutebox.dk

17.2 Eventuell tvist som kan uppstå mellan parterna ska lösas enligt dansk lag. Dock ska inte den internationella försäljningslagen (CISG) tillämpas.

17.3 Eventuell tvist som kan uppstå mellan parterna ska slutligen lösas genom skiljeförfarande vid Skiljedinstitutet i Köpenhamn enligt de regler som är tillämpliga vid tidpunkten för att skiljeförfarandet inleds.Om vi inte lyckas finna en lösning, kan du gå vidare med ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/ Allmänna Reklamationsnämnden Box 174
101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

Registrera dig att få vårt nyhetsbrev och följ vår resa