Villkor

1 AVTALSVILLKOR
1.1 Om inte annat skriftligen överenskommits gäller dessa affärsvillkor (“Villkoren”) för alla MuteBox ApS (”MuteBox”)-erbjudanden, försäljningar, uthyrningar och leveranser till kunder.

1.2 I händelse av en avvikelse mellan bestämmelserna i Villkoren och ett skriftligt avtal, som ingåtts mellan MuteBox och en kund, ska det skriftliga avtalet gälla. Kundens köpevillkor som skrivs ut på beställningar eller på annat sätt meddelas MuteBox utgör inte en del av avtalets underlag om inte detta uttryckligen och skriftligen är överenskommet.

2 PRISER
2.1 Priset på produkterna följer MuteBox gällande priser, som framgår på MuteBox webbplats: www.mutebox.se vid den tidpunkt då MuteBox bekräftar kundens beställning, såvida inte parterna har kommit överens om något annat skriftligen.

2.2 Alla priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive moms såsom angivet i fakturan. Priset inkluderar inte kostnader för montering eller försäkring, om detta inte uttryckligen anges på fakturan.

2.3 Det är kundens ansvar att rapportera och betala alla tillämpliga skatter och avgifter.

2.4 Såvida det har avtalats att handel ska ske i en annan valuta än svenska kronor (SEK), förbehåller sig MuteBox rätten att göra prisändringar till följd av en förändring av växelkurserna från tidpunkten då erbjudandet tillkännagavs och fram till betalningen sker.

3 FÖRSÄLJNINGSMATERIAL
3.1 Information och uppgifter i MuteBox allmänna försäljningsmaterial, inklusive webbplats, ritningar, beskrivningar, tekniska dokument och liknande, kan inte på något sätt tolkas som innehållande några garantier, varken direkt eller indirekt, och är endast bindande i den utsträckning som ett skriftligt avtal hänvisar till sådan information och sådana uppgifter.

4 ERBJUDANDEN OCH ÄNDRINGAR AV ORDRAR
4.1 Om inget annat skriftligen avtalats, kommer erbjudandet att vara till förfogande i 10 dagar från det datum då erbjudandet dateras och tillkännages.

4.2 Efter MuteBox orderbekräftelse kan det inte, efter detta datum, utföras några ändringar på ordern i fråga.

5 BETALNING
5.1 Villkoren för betalningen anges på fakturan. Det är kundens ansvar att betala egna eventuella avgifter till bank och för eventuell pengaöverföring.

5.2 Fakturan förfaller till betalning åtta dagar från dagen då fakturan utfärdades, såvida inte andra betalningsfrister anges på fakturan.

5.3 Betalning av fakturan anses för att vara den slutgiltiga leveransen av beställningen.

5.4 Kunden har inte tillgång till någon återgäldning av inköpspriset om inte MuteBox har godkänt en sådan återgäldning skriftligen.

5.5 Såvida kundens betalningsförmåga, enligt MuteBox, (sannolikt) kommer att minskas avsevärt efter erbjudandet från MuteBox, har MuteBox rätt att kräva säkerhet eller deposition av köpesumman som ett villkor för utförande av beställningen.

5.6 MuteBox har rätt att avbryta framtida leveranser till kunden tills dess att dessa till fullo är gjorda genom full betalning av alla återstående belopp.

6 UNDANTAG FRÅN ÄGARSKAP
6.1 Alla sålda produkter förblir MuteBox egendom tills leveransen är betald till fullo i sin helhet.

7 LEVERANS
7.1 Överenskomna leveransbestämmelser tolkas i överensstämmelse med de INCOTERMS som gällde vid tidpunkten då avtalet ingicks.

7.2 Om inte annat skriftligen överenskommits, levereras ex-works (EXW).

7.3 MuteBox förbehåller sig rätten att leverera fullständig eller partiellt.

7.4 Ångerrätt. I särskilda enskilda fall kan kunden skriftligen erbjudas en ångerrätt på 100 dagar, som gäller från och med att MuteBoxen levererats till kunden. För att kunden ska kunna utnyttja ångerrätten måste detta göras skriftligen till MuteBox inom 14 dagar från leveransdatumet. Vid beställning av flera MuteBoxes gäller ångerrätten endast för 1 st. Vid återköp betalas det, vid tidpunkten, tillämpliga priset för nedmontering. Ångerrätten är helt avskriven för produkter som har anpassats efter kundens önskemål, liksom nätverkskontakter, USB-kontakter med mera.

8 ANSVAR VID FÖRSENING

8.1 Leverans inom 28 dagar efter den överenskomna leveranstiden anses inte vara en försening.
8.2 MuteBox inte är ansvarig gentemot kunden eller tredje part för indirekta förluster, inklusive förlust vid produktion, förlust av vinst eller annan ekonomisk förlust till följd av försening.
8.3 MuteBox ansvarar inte heller för en försening om inte förseningen beror på försummelse av MuteBox, eller av en tredje part som MuteBox är ansvarig för.

9 ANSVAR FÖR BRISTER
9.1 Vid leverans och innan produkterna börjar används är kunden skyldig att utföra en vanlig undersökning av de levererade produkterna.
9.2 Kunden har inte rätt att kräva ersättning för fel om dessa inte åberopas skriftligen till MuteBox, inom 14 dagar från den tidpunkt, då felet upptäcks av kunden eller borde ha upptäckts.
9.3 MuteBox ansvar för fel upphör 36 månader efter det att leveransen har skett.
9.4 MuteBox inte är ansvarig gentemot kunden för indirekta förluster, inklusive förlust vid produktion, förlust av vinst eller annan ekonomisk förlust, på grund av brister i de levererade produkterna.
9.5 MuteBox har rätt till att åtgärda alla brister, bland annat genom ny leverans inom rimlig tid. Kunden kan inte göra anspråk på ett krav, utan att först ha erbjudit MuteBox att åtgärda felet.
9.6 I händelse av att en lösning eller ersättande leverans efter MuteBox uppfattning är inte möjlig, förbehåller sig MuteBox rätten att ge en proportionell minskning av köpesumman, eller att ta tillbaka defekta produkter, i utbyte mot en proportionell återbetalning av köpesumman för ett fullständigt och slutligt fastställande av kundens krav.
9.7 MuteBox ansvar för fel gäller inte brister som beror på inget eller otillräckligt underhåll, felaktig tillämpning, reparationer från tredje part, som utförs utan MuteBox skriftliga medgivande eller instruktion, eller i fråga om fall som är omfattade av force majeure.
9.8 Alla reklamationer behandlas i samarbete med MuteBox, och sker på komponentnivå. Vid defekter på en komponent, såsom botten, tak eller dörr, blir endast denna komponent utbytt.

10 ANVÄNDNING OCH ÄNDRING AV LEVERERADE PRODUKTER
10.1 MuteBox är inte skyldig att avhjälpa eller ersätta kunden om felen i de levererade produkterna beror på kundens felaktiga tillämpning eller annan användning som strider mot MuteBox angivna anvisningar.
10.2 I händelse av att kunden har ändrat produkterna efter leverans, bland annat genom att måla produkterna, har MuteBox, oavsett eventuella brister som upptäckts, inte skyldighet att ta tillbaka produkterna och/eller ersätta en del av köpesumman. Under dessa omständigheter är reparation kundens enda möjlighet för åberopande mot MuteBox.

11 PRODUKTANSVAR
11.1 MuteBox är ensam ansvarig för produktansvaret, i den mån sådant ansvar beror på påtvingande bestämmelser i produktansvarslagen.
11.2 MuteBox ska även hållas ansvariga för personskada om det kan bevisas att skadan berodde på vårdslöshet eller vårdslöshet från MuteBox, eller en tredje part för vilken MuteBox är ansvarig.
11.3 MuteBox är inte ansvariga gentemot kunden för indirekta förluster, inklusive förlust vid produktion, förlust av vinst eller annan ekonomisk förlust, på grund av brister i de levererade produkterna.
11.4 Om ett krav på produktansvar påläggs MuteBox gentemot tredje part är kunden skyldig att undanta och gottgöra MuteBox, i den mån ansvaret beror på kundens vårdslöshet, handlande eller försummelse.
11.5 Kunden är skyldig att acceptera samma jurisdiktion och lagval som MuteBox när det gäller rättsliga åtgärder i samband med produktansvar.
11.6 Om en tredje part gör anspråk på produktansvaret mot en av parterna, skall den parten utan ytterligare dröjsmål underrätta den andra parten om detta.

12 FORCE MAJEURE
12.1 Trots det ovanstående som anges är MuteBox inte helt eller delvist ansvariga för förseningar och fallissemang till följd av force majeure-händelse, inklusive krig, civil olydnad, strejk, lockout, blockad, exportförbud, beslag, valutarestriktioner, resursbrist, brand, skadegörelse, stöld eller liknande omständigheter som ligger utanför MuteBox kontroll.
12.2 MuteBox kommer att informera kunden om sådana omständigheter så snart som möjligt.
12.3 En part får säga upp avtalet utan ytterligare ansvar när efterlevnaden har omöjliggjorts i mer än 3 månader på grund av force majeure.

13 ANSVARSBEGRÄNSNING
13.1 Trots det ovanstående som anges kan MuteBox ansvar gentemot kunden, för ersättning och kompensation, inte överstiga inköpspriset för den eller de berörda leveranserna/defekta produkterna.

14 SÄRSKILT AVSEENDE UTHYRNING AV MUTEBOX
14.1 Produkten
14.1.1 Bestämmelserna här i punkt 14, tillsammans med villkoren, gäller för uthyrning av MuteBox produkter (”Produkten”) om inte annat skriftligen har överenskommits.
14.1.2 Äganderätten till produkten tillhör MuteBox och är MuteBox egendom. Kunden har inte rätt att sälja, pantsätta eller på annat sätt avsätta produkten enligt lag.
14.1.3 Typbeteckningar, tillverkningsnummer och liknande för identifiering av produkten får inte avlägsnas.
14.2 Rätt till användning och leverans
14.2.1 Kunden har rätt att använda produkten i sin verksamhet. Produkten får inte tas bort från verksamhetsstället eller användas för andrahandsuthyrning, lånas ut eller lämnas till tredje part. Vid mottagandet av Produkten ska kunden omedelbart undersöka produkten på ett säkert sätt och, efter att ha upptäckt fel eller defekter, skriftligen meddela detta till MuteBox. Produkten måste behandlas och användas enligt MuteBox medföljande instruktioner.
14.2.2 MuteBox levererar produkten till kundens verksamhet genom närmare överenskommelse. Kostnaden för detta ingår i hyran.
14.3 Uppsägning
14.3.1 Hyresavtalet kan sägas upp med 3 månaders varsel fram till slutet av en månad. Hyresavtalet är dock inte förhandlingsbart i 36 månader, således kan inte avtalet sägas upp förrän efter att 36-månadersperioden är förbi.
14.3.2 Vid uppsägningen av hyresavtalet, efter utgången av perioden då uppsägning ej är möjlig, nedmonterar och hämtar MuteBox Produkten efter närmare överenskommelse. Kostnaden för detta ingår i hyran.
14.4 Risk
14.4.1 Kundens ansvar faller över risken för produkten från ingåendet av hyresavtalet fram till den tidpunkt då produkten returneras, på rätt sätt, till MuteBox. Om produkten förstörs måste kunden omedelbart meddela MuteBox detta. Om produkten förstörs på grund av kundens, felaktiga eller ofullständiga användning, ska MuteBox reparera den på kundens bekostnad. Om produkten inte kan repareras upphör hyresavtalet och kunden blir då ersättningsansvarig gentemot MuteBox.
14.5 Returnering
14.5.1 Kunden kan inte utöva retentionsrätt på Produkten.
14.6 Kundens ansvar
14.6.1 Kunden måste underhålla Produkten, enligt den instruktion och vägledning som MuteBox anvisat, på ett sådant sätt att den alltid är i gott och användbart skick och inte uppvisar någon annan försämring, än den som beror på normalt slitage.
14.6.2 När produkten underhålls får produkten inte ändras eller omvandlas på något sätt.
14.6.3 MuteBox ska utföra alla typer av reparationer av Produkten på kundens bekostnad.
14.7 Försummelse
14.7.1 MuteBox kan, utan förvarning, säga upp hyresavtalet och kräva ersättning för sina förluster, inklusive kostnader som har tillkommit MuteBox samt hyran tills att kunden, enligt avtalet, kunde ha sagt upp detta, såvida kunden väsentligt försummar sina skyldigheter enligt hyresavtalet, vilka innefattar att:
i) Kunden försummar sin skyldighet att betala och betalningsförsummelsen inte avhjälps inom 7 dagar efter skriftligt krav härom.
ii) Kunden går i konkurs och konkursboet inte inom åtta dagar, efter mottagandet av inbjudan, ingår hyresavtal och ställer den säkerhet som krävs till förfogande.
(iii) Kunden försummar att underhålla produkten,
iv) Kunden tar bort produkten från sitt verksamhetsställe.
(v) Kunden använder produkten i strid med de föreskrifter och instruktioner som ges till kunden från MuteBox.

15 VAL AV LAG OCH JURISDIKTION
15.1 I varje tvist som kan uppstå mellan parterna, måste denna avgöras genom tillämpning av dansk rätt vid domstolen i Kolding som en jurisdiktion. Den internationella konsumentköplagen (CISG) skall inte tillämpas.

Registrera dig och få information om MuteBox